Z życia PZD

A A A
 

ebata społeczna działkowców z Policją 2017-11-10 11:55 Debata społeczna działkowców z Policją - Galeria 3 Bezpieczeństwo na terenie rodzinnych ogrodów działkowych jest jednym z priorytetów Polskiego Związku Działkowców. Realizując powyższe, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wraz z Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu zorganizowali debatę społeczną, pod tytułem Bezpieczne ogrody działkowe. Na debatę przybyli przedstawiciele prawie wszystkich grudziądzkich ogrodów działkowych. Przygotowana prezentacja jak również praktyczna możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji do zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, padało bardzo dużo pytań i propozycji podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Jedną z koncepcji jest objęcie monitoringiem miejskim rod w Grudziądzu, w ramach zasobów budżetu obywatelskiego. Obecni funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej udzielali odpowiedzi na padające pytania ze strony działkowców, głównie prezesów zarządów rod. Prezes OZ PZD – Piotr Gadzikowski jak i Z-ca Komendanta KM Policji w Grudziądza mł. Insp. Tomasz Szczygieł zobowiązali się do organizowania częstszych tego typu debat, uznając zarazem, że ta była wyjątkowo owocna.

Dyżury prawnika Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl Inwestycje w ROD Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl Finanse i księgowość W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy dwa Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. Prezydium OZ PZD rozpoczęło proces utworzenia ośrodka w Toruniu. Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl Szkolenie skarbników z prezentacją programu DGCS PZD System 2017-11-27 17:37

W grudziądzkiej Marinie, 27 listopada 2017 roku odbyło się coroczne szkolenie księgowych i skarbników rodzinnych ogrodów działkowych obejmujących 53 zarządy zlokalizowane na terenie miasta i rejonu Grudziądza. Szkolenie otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego pan Piotr Gadzikowski, który zapoznał zebranych z programem i celem szkolenia, a następnie omówił aktualną sytuację w Związku oraz kierunki rozwoju PZD, w tym zbliżający się termin Nadzwyczajnego Zjazdu PZD, mającego przyjąć nowelizację Statutu PZD. Narada szkoleniowa podzielona została na dwie części. W pierwszej, Główna Księgowa OZ PZD Pani Maria Dąbrowska, omówiła zadania jakie spoczywają na Skarbniku zarządu. Mimo, że corocznie temat ten jest omawiany jeszcze zdarzają się w ogrodach, co prawda incydentalne, przypadki nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentów, więc w celu całkowitego ich wyeliminowania zostały ponownie przedstawione prawidłowo przygotowane dokumenty kasowe oraz bankowe. Przypomnijmy w tym miejscu, po krótce najważniejsze zadania do wykonania przez Skarbnika ROD: Składa Zarządowi oświadczenie o odpowiedzialności materialnej i finansowej. Przestrzega właściwego wykonania preliminarza budżetowego. Prowadzi dokumentację kasowo - bankową ogrodu (raporty kasowe nie rzadziej niż raz w miesiącu). Czuwa nad zbieraniem opłat od użytkowników działek i wpłacaniem tych kwot do banku. Przestrzega obowiązującego pogotowia kasowego. Prowadzi kasę ogrodu i odpowiada za stan gotówki w kasie. Sporządza i składa sprawozdanie o stanie finansów na zebraniu zarządu. Każdy z uczestników miał możliwość nie tylko usłyszeć o zadaniach skarbnika, obowiązujących dowodach kasowych, ale również zobaczyć to na specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, która wzbudziła duże zainteresowanie. W drugiej części narady, Prezes OZ PZD - Piotr Gadzikowski, zapoznał zebranych z programem DGCS PZD System. Kompleksowy program dedykowany dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe, jest programem stworzonym w celu ułatwienia pracy zarządom ROD w prowadzeniu i zarządzaniu ogrodami zrzeszonymi w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i powszechnie obowiązującymi.


Szanse i zagrożenia ogrodnictwa działkowego. 2017-11-30 16:18 W dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego w Toruniu odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko – Pomorskiego, które w całości poświęcono tematyce rodzinnych ogrodów działkowych tj. szansom i zagrożeniom ogrodnictwa działkowego w województwie kujawsko – pomorskim. Wzięli w nim udział: posłanka na Sejm RP p. Iwona Michałek (PIS), poseł na Sejm RP p. Paweł Szramka (Kukiz’15), Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego - Ryszard Bober, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia – Szczepan Burak, a także przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Okręgu Bydgoskiego PZD. Spotkanie otworzył Przewodniczący Zespołu – p. Paweł Szramka (Kukiz’15), który pozytywnie odniósł się do konieczności wsparcia ogrodnictwa działkowego jako ważnego elementu ekosystemów miast. Następnie przekazał głos prezesowi OZ Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotrowi Gadzikowskiemu, który omówił historię i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce na przestrzeni 120 lat oraz rolę i dorobek Polskiego Związku Działkowców. Wprowadził także obecnych w problemy ciążące na ogrodach działkowych m.in.: roszczenia do gruntów - w tym projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, ograniczone możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz dotacji samorządowych. Wiceprezes OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD p. Mieczysław Chrapiński w swoim wystąpieniu poruszył aspekt opieszałości w działaniach organów administracji publicznej w przypadku nielegalnego zamieszkiwania czy samowoli budowlanych w ROD. Kolejny głos zabrała p. Barbara Kokot – Prezes OZ w Bydgoszczy, która podkreśliła konieczność współpracy z samorządami lokalnymi w celu dofinansowania modernizacji infrastruktury ROD i podniesienia standardów ekologicznych otoczenia np. poprzez budowę kanalizacji, wyposażanie ROD w sprzęt rekreacyjno-sportowy np. budowę siłowni zewnętrznych. Jest to ważny element zarówno w miastach, jak i w rejonach atrakcyjnych turystycznie np. nad Zalewem Koronowskim, gdzie zlokalizowane są ogrody działkowe. Pani Prezes podkreśliła, iż dla znacznej części społeczeństwa wypoczynek na działce jest jedyną dostępną ekonomicznie formą rekreacji i czerpania korzyści ze środowiska naturalnego. Należy podkreślić także aspekt społeczny ogrodów działkowych, co szeroko omówiła p. Małgorzata Jasińska – Prezes ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu, która od dwóch lat prowadzi Klub Działkowca „Zielony Zakątek”. Spotykają się w nim działkowiczki, zajmujące się rękodziełem. Wiele zarządów ROD organizuje imprezy integracyjne: dni działkowca, dzień dziecka, zabawy sylwestrowe czy zielone lekcje dla szkół i przedszkoli. Dzięki takim inicjatywom aktywizuje się osoby starsze, samotne, a domy działkowca tętnią życiem przez cały rok. Przewodniczący Sejmiku Województwa – p. Ryszard Bober zaproponował spotkanie w celu omówienia możliwości pozyskiwania środków finansowych na potrzeby ROD, podkreślając zarazem, iż tylko głos dużej i silnej organizacji – takiej jak PZD – może przynieść korzyść dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Natomiast posłanka Iwona Michałek bardzo ciepło wyraziła się o działkowcach oraz Polskim Związku Działkowców oraz pracy jaką każdy wkłada w rozwój idei ogrodnictwa działkowego. Nadmieniając przy okazji, iż w Jej rodzinie wiele osób jest działkowcami i nie wyobrażają sobie życia bez możliwości czerpania radości z uprawiania swoich małych zielonych enklaw. W dyskusji uczestnicy poruszyli również temat kosztów wywozu śmieci z terenów ROD, które są bardzo zróżnicowane, a zależą przede wszystkim od regulacji ustalonych przez poszczególne gminy i stanowią dużą część opłat związanych z użytkowaniem działek. Na zakończenie Poseł Paweł Szramka poprosił uczestników o opracowanie konkretnych postulatów, które będą podstawą interpelacji poselskich i umożliwią dalszą debatę o rodzinnych ogrodach działkowych na szczeblu państwowym. Z-ca dyrektora biura OZ PZD mgr inż. Anna Bołądź