WAŻNE !!!-Ogłoszenia

A A A
 

OGŁOSZENIE!!!

W DNIU 28.02.2019 R. ROZPOCZĘTO II ETAP MODERNIZACJI WODOCIĄGOWEJ W OGRODZIE.
W ZWIĄZKU Z TYM KLUCZ OD BRAMY WJAZDOWEJ OD STRONY UL. WARYŃSKIEGO BĘDZIE WYMIENIONY PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY..Zarząd ROD "Chemik" bardzo dziękuje działkowcom ,którzy uczestniczyli w Walnym Zebraniu naszego ogrodu .W imieniu Zarządu dziękuję za okazanie nam zaufania i poparcie dla naszych działań.
.Przed nami dużo pracy ale razem zrobimy wiele ,zaczynamy od porządkowania naszych już" słynnych" alejek ogrodowych.


Ogłoszenie
zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX /56/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.06.2017 r
Odpady budowlane i poremontowe jako odpady szczególne (wielkogabarytowe) w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie powinny trafiać do pojemników na odpady komunalne. Działkowcy mogą przekazywać je bezpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Składowej 21 lub w Zakurzewie. Drodzy działkowcy zwróćmy uwagę na członków naszej społeczności działkowej , którzy nielegalnie podrzucają odpady budowlane do pojemników na odpady komunalne. Nie jesteśmy w stanie ustalić sprawcy (chociaż we większości przypadków wiemy którzy działkowcy modernizowali swoje altany, ale nikt nikogo nie złapał za rękę), ale pragnę przypomnieć, że kara nałożona zostanie na wszystkich działkowców.

Obecnie jest podpisana Umowa na odbiór odpadów komunalnych -segregowanych w cenie 55 zł od każdej działki /na cały rok kalendarzowy /.
Trzykrotne ostrzeżenie w przypadku,gdy odpady nie będą segregowane Urząd Miejski zrywa podpisaną Umowę i opłata będzie wynosić 110 zł od każdej działki.
Nasz ogród już jedno ostrzeżenie otrzymał

.
Osoby zamieszkujące cały rok na terenie ROD zobowiązane są do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych.
Umowę należy zawrzeć w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu /Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/144/D/2018.KR z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2017 poz. 328 t.j. z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 11 czerwca 2018 r. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat. Link do publikacji na stronie Wód Polskich: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-144-d-2018-kr.html .Opinia rzeczoznawcy odnośnie alejek w ROD CHEMIK plik do pobrania