Ogłoszenia- Nowa Ustawa w skrócie!

A A A
 
Co dalej z ogólnopolską organizacją działkowców?

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy (19 stycznia 2014r) Polski Związek Działkowców przekształcił się w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Ciągłość funkcjonowania organizacji zapewniła płynne przejście ogrodów do nowej sytuacji prawnej i usunęła ryzyko podważania praw działkowców do terenów ROD. Wszystkie jednostki organizacyjne oraz organy samorządu PZD (zarządy i komisje na szczeblu ogrodowym, okręgowym i krajowym) stały się jednostkami i organami stowarzyszenia, a ich członkowie zachowali swoje mandaty. Wszyscy działkowcy zachowali też członkostwo w ogólnopolskiej organizacji i wynikające z tego prawa. Jeżeli jednak działkowiec będzie chciał zrezygnować z tego członkostwa, to będzie mógł to zrobić, bez uszczerbku dla swych praw do działki. Ponadto do 19 stycznia 2015 r. we wszystkich ogrodach odbędą się specjalne zebrania, na których działkowcy mają się wypowiedzieć, czy ich ogród ma pozostać w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego (PZD), czy też chcą założyć odrębne lokalne stowarzyszenie, które przejmie ogród. Powyższe rozwiązania gwarantują, że zmiany w ogrodach wprowadzone zostaną ewolucyjnie, bez chaosu i dezorganizacji ich funkcjonowania. Prawo obowiązuje wszystkich Nowa ustawa umożliwia posiadanie działki bez konieczności przystępowania do stowarzyszenia prowadzącego ogród. Nie oznacza to jednak, że działkowcy „nie członkowie” nie będą musieli przestrzegać zasad obowiązujących w ROD. Tak jak dotychczas wszyscy działkowcy zobowiązani będą do przestrzegania ustawy o ROD oraz regulaminu ROD, a pośrednio również niektórych zapisów statutu stowarzyszenia. W ROD zorganizowanych w PZD na dzień wejścia w życie ustawy zasadniczo obowiązują dotychczasowe przepisy. Do czasu uchwalenia nowego statutu PZD (maksymalnie 18 miesięcy), działkowcy zobowiązani są do przestrzegania Statutu PZD - zweryfikowanego pod kątem zgodności z nową ustawą przez KR PZD w dniu 9 stycznia 2014 r. (link). Użytkownicy działek w ROD zobowiązani są także do przestrzegania Regulaminu ROD, który niebawem zostanie zapewne znowelizowany. W ogrodach zorganizowanych w PZD przestrzeganie jego zasad będzie obowiązkiem każdego działkowca, niezależnie od tego, czy będzie członkiem PZD, czy też z niego wystąpi.


Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy działkowcy z ogrodów zorganizowanych w PZD zachowają członkostwo w tej ogólnopolskiej organizacji. Jednak w przeciągu najbliższych 12 miesięcy (do 19 stycznia 2015r.) działkowcy z każdego ogrodu wypowiedzą się w kwestii ewentualnego utworzenia lokalnego stowarzyszenia ogrodowego. Warto podkreślić, że zarządzanie ogrodem może być powierzone wyłącznie stowarzyszeniu powołanemu przez działkowców w specjalnym trybie uregulowanym ustawą o ROD. Co więcej w każdym ogrodzie może być powołane wyłącznie jedno takie stowarzyszenie.


Kto może głosować Ustawa zobowiązuje zarząd każdego ROD do zorganizowania zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek w danym ROD w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie pozostania ogrodu w strukturach stowarzyszenia ogólnopolskiego lub powołania stowarzyszenia lokalnego, które przejmie prowadzenie ROD. Jak wspomniano zebrania mają odbyć się w terminie do 19 stycznia 2015r. O terminie zebrania zarząd ROD ma obowiązek powiadomić działkowców za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie wcześniej. W zawiadomieniu musi zostać zawarta informacja o celu zwołania zebrania. Decyzję o pozostawieniu ROD, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego ogólnopolskiego, albo o wyodrębnieniu i założeniu lokalnego stowarzyszenia, zebranie działkowców podejmie w drodze głosowania. By uchwała była ważna musi zostać przyjęta bezwzględną większością głosów i przy odpowiedniej frekwencji - w obecności co najmniej 50% działkowców korzystających z działek w danym ROD (quorum). Przez działkowca rozumie się każdą osobę posiadającą prawo do działki.

Drugie zebranie Jeżeli zabraknie quorum lub uchwała nie uzyska wymaganej większości głosów, musi się odbyć drugie zebranie (tzw. drugi termin). Jego termin nie może być wyznaczony później niż 2 miesiące od czasu odbycia pierwszego zebrania. W drugim terminie wystarczy niższe quorum (minimum 30% działkowców z ROD), ale by uchwała była ważna, musi uzyskać poparcie przynajmniej 2/3 głosów działkowców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli zebrania nie podejmą żadnej decyzji, również z powodu braku quorum, wówczas ogród pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia, a kolejne zebranie wyłączeniowe będzie mogło się odbyć za dwa lata.

Przestrzeganie prawa obowiązuje wszystkich Jednak nawet działkowiec, który zdecyduje, że nie chce być członkiem stowarzyszenia ogrodowego, będzie zobowiązany do przestrzegania ustawy, regulaminu ROD, a także uiszczania wszystkich opłat ogrodowych uchwalonych zgodnie ze statutem stowarzyszenia prowadzącego ROD.